Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Zespół Ekspertów Bolońskich

W Polsce, podobnie jak w innych krajach uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, w latach 2007-2013 działał Zespół Ekspertów Bolońskich. Rolą Ekspertów było promowanie założeń Procesu oraz pomoc uczelniom we wdrażaniu jego narzędzi. Ekspertów Bolońskich powoływał Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pracę Zespołu Ekspertów Bolońskich koordynowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”, odpowiedzialna za realizację programu w Polsce.

Promocja założeń Procesu Bolońskiego oraz Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego jest jednym z zadań, jakie Komisja Europejska oraz upoważnione przez nią instytucje będą realizować w ramach programu Erasmus+. W poszczególnych państwach członkowskich UE promocja EOSW należy do kompetencji resortu właściwego dla szkolnictwa wyższego.

Informacje ogólne

Proces Boloński zapoczątkowany został podpisaniem w 1999 roku dokumentu zwanego Deklaracją Bolońską, którego istotą są zmiany w systemach szkolnictwa wyższego w Europie. Celem tych zmian było utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego - EOSW (ang. European Higher Education Area), czyli obszaru, w którym istniałby szeroki dostęp do wysokiej jakości kształcenia na poziomie wyższym, a także zapewnione byłyby odpowiednie warunki do mobilności studentów, absolwentów i pracowników uczelni.

Od 1999 roku do dzisiaj liczba sygnatariuszy Deklaracji Bolońskiej wzrosła z 29 do 47 krajów i obejmuje także kraje pozaeuropejskie. Oznacza to, że do marca 2010 r., kiedy oficjalnie ogłoszono utworzenie EOSW, aż 47 krajów rozpoczęło wdrażanie wspólnie uzgodnionych reform, a także wypracowało zasady wzajemnej współpracy dające ich obywatelom możliwość zdobywania wysokiej jakości wykształcenia w kraju oraz rozwoju osobistego poza granicami własnej ojczyzny.

Postęp we wdrażaniu narzędzi Procesu Bolońskiego jest regularnie monitorowany i podsumowywany na konferencjach ministrów ds. szkolnictwa wyższego, którzy spotykają się co dwa lata, by omówić dotychczasowe osiągnięcia i trudności oraz na ich podstawie wytyczyć dalsze priorytety. Po każdej konferencji ministrowie wspólnie wydają komunikat określający szczegółowe cele działań na następne lata. Kolejne komunikaty to: komunikat z Pragi (2001), komunikat z Berlina (2003), komunikat z Bergen (2005), komunikat z Londynu (2007), komunikat z Leuven/Louvain-la-Neuve (2009), komunikat z Budapesztu/Wiednia (2010), komunikat z Bukaresztu (2012).

Więcej informacji na temat Procesu Bolońskiego znajduje się na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.