Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Informacje o projekcie

Opis projektu

Tuning Educational Structures in EuropeHarmonizacja struktur kształcenia w Europie to niezależny, międzynarodowy projekt realizowany od 2000 r. z inicjatywy szkół wyższych i koordynowany przez kadrę akademicką z różnych krajów. Jego celem jest ułatwienie wprowadzania założeń Procesu Bolońskiego na uczelniach, na poszczególnych kierunkach studiów. Współpraca w ramach Tuningu ma pomóc m.in. w ustalaniu porównywalnej struktury programów studiów na różnych kierunkach. Termin „tuning” („zestrajanie", „harmonizacja”), który wybrano na tytuł projektu, ma podkreślać, że uczelnie nie zmierzają do ujednolicenia swych programów studiów czy stworzenia jednolitych, normatywnych programów nauczania, definitywnie określonych na szczeblu europejskim, ale poszukują jedynie punktów zbieżnych i dążą do wspólnej interpretacji pewnych pojęć. Formuła projektu Tuning obejmuje opracowanie metodologii pozwalającej na projektowanie, przygotowywanie, wdrażanie i ocenę programów studiów w ramach każdego z bolońskich stopni kształcenia (studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia). W projekcie Tuning ogromne znaczenie ma zachowanie różnorodności edukacji europejskiej, projekt nie zmierza do ograniczenia niezależności nauczycieli akademickich czy specjalistów zajmujących się poszczególnymi przedmiotami ani do naruszenia kompetencji w sprawach dydaktycznych na szczeblu lokalnym czy krajowym. W projekcie chodzi jedynie o znalezienie wspólnych punktów odniesienia. Tuning pomaga także w określeniu punktów odniesienia dla poszczególnych kierunków kształcenia - punktami tymi są efekty uczenia się/kształcenia i kompetencje. Ma to duże znaczenie dla zapewnienia porównywalności, kompatybilności i przejrzystości programów studiów. Projekt jest wspierany przez Komisję Europejską. Objął swoim zasięgiem większość krajów sygnatariuszy Procesu Bolońskiego.

Więcej informacji

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na oficjalnej stronie projektu: www.tuning.unideusto.org. W pracach projektu Tuning wzięło udział kilka polskich uczelni. Reprezentowały one takie kierunki studiów, jak chemia, europeistyka czy pielęgniarstwo.

Wykaz osób kontaktowych w sprawie projektu Tuning w poszczególnych krajach znajduje się na tej stronie: http://www.unideusto.org/tuningeu/tuning-information-centres/tips.html.

Publikacje

Kontakt

Ponieważ metodologia tworzenia programów studiów wypracowana w ramach projektu Tuning jest zgodna z założeniami Procesu Bolońskiego wskazującymi efekty kształcenia za podstawę budowania programów studiów, rolę punktu kontaktowego w sprawie projektu Tuning w naszym kraju powierzono Narodowej Agencji Programu “Uczenie się przez całe życie – Erasmus”. Osobą kontaktową w sprawie projektu jest: Beata Skibińska Z-ca Dyrektora Programu "Uczenie się przez całe życie" tel. +48 22 46 31 249; e-mail: beata.skibinska@frse.org.pl